Loader
Course Image

BA in Hanes Gyda Newyddiaduraeth (Full Time)

Bangor University

Bachelor Degree , History

Course Description

Mae’r cyfryngau – papurau newydd, radio, teledu a’r rhyngrwyd – yn dod yn fwyfwy pwysig yn ein bywydau. Mae’n bwysig deall, felly, sut y newidiodd swyddogaeth y cyfryngau yn y gorffennol yn ogystal ag yn y presennol. Mae’n debyg fod diddordeb gennych eisoes mewn hanes modern a chyfoes, gwleidyddiaeth neu faterion cyfoes. Mae’n bur debyg fod gennych ddiddordeb byw hefyd yn un neu fwy o feysydd y cyfryngau. Bydd y cwrs yn rhoi i chi seiliau deallusol ac academaidd amrywiol ac eang. Bydd hefyd yn darparu’r medrau a’r wybodaeth a fydd yn eich helpu i ddilyn gyrfa mewn newyddiaduraeth.

 

Mae’r cyfryngau – papurau newydd, radio, teledu a’r rhyngrwyd – yn dod yn fwyfwy pwysig yn ein bywydau. Mae’n bwysig deall, felly, sut y newidiodd swyddogaeth y cyfryngau yn y gorffennol yn ogystal ag yn y presennol. Mae’n debyg fod diddordeb gennych eisoes mewn hanes modern a chyfoes, gwleidyddiaeth neu faterion cyfoes. Mae’n bur debyg fod gennych...

Read More

Course Content

Blwyddyn 1

Byddwch yn dilyn cyfuniad o fodiwlau Hanes a modiwlau sy’n ymwneud â newyddiaduraeth. Bydd y modiwlau Hanes a Hanes Cymru a argymhellir yn rhoi cryn sylw i swyddogaeth y cyfryngau yng ngwleidyddiaeth yr ugeinfed ganrif a’u dylanwad arni, ac yn edrych ar yr her a’r cyfleoedd a roddwyd i Gymru gan ddatblygiadau pan-Ewropeaidd diweddar. Bydd gofyn i chi ddewis o leiaf dau fodiwl Hanes, ond gallwch ddewis astudio mwy o fodiwlau Hanes a phynciau cysylltiedig os dymunwch hynny..

 • Cymru yn y Byd Modern
 • Syniadau ffurfiodd yr 20 ganrif
 • Introduction to Modern History 1815-1914

Bydd modiwlau newyddiadurol yn datblygu medrau sylfaenol ac yn cyflwyno nodweddion allweddol disgyblaeth newydd:

 • Cyflwyniad i Newyddiaduraeth
 • Ymarfer Creadigol
 • Cyfathrebu Digidol
 • Cyflwyniad i Ymarfer y Cyfryngau:

Blwyddyn 2 a 3

Byddwch yn treulio bron i ddwy ran o dair o’ch amser yn gwneud cyrsiau Hanes. Cewch gyfle i ddewis amrywiaeth helaeth o gyrsiau. Bydd rhai ohonynt yn gyffredinol ac wedi cael eu cynllunio i ddatblygu ymwybyddiaeth o dueddiadau dros amser, tra bydd eraill yn canolbwyntio ar un testun neu gyfnod.

Yn ystod yr ail flwyddyn bydd modiwl gorfodol, Dehongli’r Gorffennol, yn canolbwyntio ar sut y cafodd y gorffennol ei gyflwyno mewn ysgrifen, a dylanwad ysgrifennu ar ddatblygiad hanes ei hun. Rhoddir cyfle hefyd i ddatblygu dealltwriaeth lawn o gymdeithas a gwleidyddiaeth Cymru ochr yn ochr ag archwilio datblygiadau y tu allan iddi drwy astudio modiwlau ar hanes Ewrop, America a Phrydain yn ystod yr ugeinfed ganrif. Gallwch hefyd ddilyn modiwlau sy’n cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg, gan ysgrifennu gwaith cwrs a gwaith i'w asesu yn Gymraeg os mynnwch. Bydd cyfle i chi hefyd wneud 'modiwl yn y gweithle' gyda phapur newydd neu gyfryngau lleol neu ymchwilio mewn archifdy lleol.

Yn ystod y drydedd flwyddyn byddwch yn dewis pwnc arbennig a fydd yn caniatáu i chi astudio testun mewn dyfnder. Byddwch yn gwneud traethawd estynedig lle byddwch yn gwneud eich gwaith ymchwil eich hun. Anogir chi i ysgrifennu ar bwnc hanesyddol sy'n ymwneud â newyddiaduraeth neu'r cyfryngau.

Bydd y modiwlau newyddiaduraeth yn ystod y blynyddoedd hyn yn datblygu dealltwriaeth ehangach o'r cyd-destun y mae newyddiadurwyr yn gweithredu ynddo, gan edrych ar gyfryngau print a darlledu. Bydd cyfle hefyd i gryfhau medrau ymarferol perthnasol. Ymhlith y modiwlau a gynigir mae:

 • Hanes a Datblygiad Newyddiaduraeth
 • Y Cyfryngau yng Nghymru
 • Ymarfer y Cyfryngau
 • Y Ffilm Ddogfen
 • Datblygu Cysylltiadau Cyhoeddus
 • Journalism and Risk
 • Digital Journalism

Blwyddyn 1 Byddwch yn dilyn cyfuniad o fodiwlau Hanes a modiwlau sy’n ymwneud â newyddiaduraeth. Bydd y modiwlau Hanes a Hanes Cymru a argymhellir yn rhoi cryn sylw i swyddogaeth y cyfryngau yng ngwleidyddiaeth yr ugeinfed ganrif a’u dylanwad arni, ac yn edrych ar yr her a’r cyfleoedd a roddwyd i Gymru gan ddatblygiadau pan-Ewropeaidd...

Read More

 

Entry Requirements

Ar gyfer cyrsiau gradd cydanrhydedd, cofiwch fwrw golwg ar ofynion mynediad y pwnc arall a ddewiswch.

Cynnig nodweddiadol o isafswm o 112 pwynt tariff ar gyfer BA o gymhwyster lefel 3* e.e.:

 • Lefel A (Hanes yn ddymunol)
 • BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig: DMM
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio
 • Derbynnir Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr h?n, unigolion gyda chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com

Ar gyfer cyrsiau gradd cydanrhydedd, cofiwch fwrw golwg ar ofynion mynediad y pwnc arall a ddewiswch. Cynnig nodweddiadol o isafswm o 112 pwynt tariff ar gyfer BA o gymhwyster lefel 3* e.e.: Lefel A (Hanes yn ddymunol) BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig: DMM Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio Derbynnir Cymhwyster Bagloriaeth...

Read More