Loader
Course Image

BA in Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid a Chymdeithaseg (Full Time)

Bangor University

Bachelor Degree , Childhood And Youth Studies

Course Description

Mae Astudiaethau Plentyndod yn addas ar gyfer rhai sydd â diddordeb mewn gweithio â phlant a phobl ifanc ond nad ydynt eto wedi penderfynu ar lwybr gyrfa. Byddwch yn astudio modiwlau arloesol, a arweinir gan staff profiadol, i ddatblygu eich dealltwriaeth o hanes plentyndod, hawliau plant, natur plentyndod a swyddogaeth oedolion sy’n gweithio â phlant mewn cyd-destun cenedlaethol, Ewropeaidd a rhyngwladol. Byddwch yn gwneud gwaith astudio academaidd ym meysydd seicoleg, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol, addysg, iechyd a lles yn ymwneud â bywydau plant. Diffinnir ‘Plentyndod’ fel bywyd plentyn o’i flynyddoedd cynnar i flynyddoedd yr arddegau, ac mae cynnwys y rhaglen yn canolbwyntio ar dair prif thema Plentyndod:

 • Y Plentyn a’i (d)datblygiad;
 • Y Plentyn a chymdeithas;
 • Y Plentyn a byd addysg.

Bydd y rhaglen drwyddi draw yn hyrwyddo sgiliau astudio a dealltwriaeth ar gyfer gwneud ymchwil i faterion yn ymwneud â phlentyndod.

Mae agwedd Cymdeithaseg y cwrs yn ystyried natur gymdeithasol ein bywydau ac yn craffu ar berthynas pobl a grwpiau â’i gilydd. Mae’r cwrs yn gofyn y cwestiynau mawr megis: sut mae cymdeithas yn cael ei threfnu, beth yw pwrpas y trefniadau yna a phwy sydd ar ei ennill?

Byddwn yn ystyried beth sy’n gwneud ein cymdeithas ni yng Nghymru ac Ewrop yn wahanol i gymdeithasau eraill ar draws y byd? Byddwn hefyd yn olrhain newidiadau mewn cymdeithas. Er mwyn ein cynorthwyo i lunio atebion byddwn yn cyflwyno y damcaniaethau mwyaf blaenllaw fel eich bod chi yn medru beirniadu a dod i’ch canlyniadau chi eich hun.

Mae Astudiaethau Plentyndod yn addas ar gyfer rhai sydd â diddordeb mewn gweithio â phlant a phobl ifanc ond nad ydynt eto wedi penderfynu ar lwybr gyrfa. Byddwch yn astudio modiwlau arloesol, a arweinir gan staff profiadol, i ddatblygu eich dealltwriaeth o hanes plentyndod, hawliau plant, natur plentyndod a swyddogaeth oedolion sy’n gweithio â phlant mewn...

Read More

Course Content

Blwyddyn 1

Modiwlau gorfodol:

 • Sgiliau Ymchwil
 • Cymdeithaseg a'r Byd Cyfoes
 • Sgiliau ar gyfer Dysgu
 • Seicoleg Plant
 • Plant a Chymdeithas

Modiwlau dewisol:

20 credyd allan o:

 • Cyflwyniad i Bolisi Cymdeithasol
 • Sgiliau Craidd yr Heddlu
 • Cyflwyniad i Drosedd a Chyfiawnder
 • Cyflwyniad i Gynllunio Ieithyddol

Blwyddyn 2

Modiwlau gorfodol:

 • Dulliau Ymchwil
 • Datblygiad Plentyn
 • Cynhwysiant ac Anghenion Dysgu
 • Theori Gymdeithasegol

Modiwlau dewisol:

20 credyd allan o:

 • Y Plentyn Byd-eang
 • Datblygu Ymarfer Effeithiol
 • Plant, Llythrennedd a Llen
 • Y Plentyn a'r Awyr Agored
 • Mentora a Chyfeillio

20 credyd allan o:

 • Gwasanaethu Cymdeithasol
 • Cynllunio Ieithyddol yn Ewrop
 • Datganoli Addysg: Polisi Cymru/thu hwnt

Blwyddyn 3

Modiwlau gorfodol:

 • Methodoleg Ymchwil
 • Diogelu Plant
 • Hunaniaethau mewn Plentyndod
 • Pwer, Cyfalaf a Chymdeithas

Modiwlau dewisol:

20 credyd allan o:

 • Plant a Cham-drin Sylweddau
 • Plant ag Anawsterau Cyfathrebu
 • Anawsterau Dysgu Dwys

20 credyd allan o:

 • Yr Heddlu a Chymdeithas Gyfoes
 • Problemau Cymdeithasol Cymru
 • Hawliau Ieithyddol
 • Addysg yn y Gymru Gyfoes

Blwyddyn 1 Modiwlau gorfodol: Sgiliau Ymchwil Cymdeithaseg a'r Byd Cyfoes Sgiliau ar gyfer Dysgu Seicoleg Plant Plant a Chymdeithas Modiwlau dewisol: 20 credyd allan o: Cyflwyniad i Bolisi Cymdeithasol Sgiliau Craidd yr...

Read More

 

Entry Requirements

Edrychwch ar ofynion mynediad y pwnc arall hefyd.

 • Cynnig nodweddiadol o isafswm o 120 o bwyntiau tariff o gymwysterau lefel 3* e.e.
 • Lefel A
 • BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig: MMM
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio
 • NCFE CACHE Lefel 3 Diploma Estynedig: Gradd C
 • Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Mae’n rhaid i bob myfyriwr gael archwiliad gan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a rhaid i’r Coleg bennu ei fod yn foddhaol cyn y gallant ddechrau ar brofiad ysgol.
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr h?n, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com.

Edrychwch ar ofynion mynediad y pwnc arall hefyd. Cynnig nodweddiadol o isafswm o 120 o bwyntiau tariff o gymwysterau lefel 3* e.e. Lefel A BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig: MMM Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio NCFE CACHE Lefel 3 Diploma Estynedig: Gradd C Cymhwyster Bagloriaeth Cymru Mae’n rhaid...

Read More